นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 2 เข้ารับการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนามฝึกจารุมณี ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 1  ธันวาคม พ.ศ. 2565  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1  – 2 เข้ารับการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ  สนามฝึกจารุมณี  ค่ายบุรฉัตร  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

.