ฉีดพ่นยุงกำจัดยุงลาย แมลงพาหะนำโรค ตามหอพักนอน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการฉีดพ่นยุงกำจัดยุงลาย แมลงพาหะนำโรค ตามหอพักนอน และบริเวณโดยรอบโรงเรียนเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก และเตรียมความพร้อมก่อนนักเรียนรายงานตัวเข้าหอพัก โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสามพราน ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นหมอกควันให้ในครั้งนี้