วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ ๕๙”

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  “จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ ๕๙” ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบมา   เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายอนุชา  สะสมทรัพย์ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเข็มอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สำหรับนักเรียนผู้นำ หัวหน้าบ้าน และพรีเฟค
   นายถิรกิตติ์  สถิรกุล ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา  ให้กับนักเรียนเรียนดี จำนวน  ๑๕ ทุน  และนักเรียนที่มีความประพฤติดี  ได้รับทุน “ร้อยรักรวมใจลูก ภ.ป.ร.ฯ” จำนวน ๘ ทุน
เวลา ๑๐.๑๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศล  เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  (รัชกาลที่ ๙) พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลแด่ ครู และนักเรียนเก่า ที่ล่วงลับไปแล้ว
โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  พร้อมด้วยคณะครู  ครูเก่า  นักเรียน  นักเรียนเก่า  ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ  หอประชุมอาคาร ๕๐ ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !