“วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ ๕๘”

วันพุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  “จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ ๕๘” ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบมา เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป ขึ้นประดิษฐาน ณ หอพระพุทธรูป โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมี  พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ และเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายถิรกิตติ์  สถิรกุล ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาเป็นประธาน ในพิธีมอบเข็มอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สำหรับนักเรียนผู้นำ หัวหน้าบ้าน และพรีเฟค ทั้งมอบทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา  ให้กับนักเรียนเรียนดี จำนวน ๔๑ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท  และนักเรียนที่มีความประพฤติดี  จำนวน ๘ ทุนๆ ละ  ๒,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๑,๐๐๐ บาท

เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศล  เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่ ๖) และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  (รัชกาลที่ ๙) พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลสำหรับ ครู และนักเรียนเก่า ที่ล่วงลับไปแล้ว  โดยมี  พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ และเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายถิรกิตติ์  สถิรกุล ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยคณะครู  ครูเก่า  นักเรียน  นักเรียนเก่า  ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ  หอประชุมอาคาร ๕๐ ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์