พิธีมอบเกียรติบัตรตัวแทนนักเรียนฯ

วันพุธที่  1  มีนาคม  พ.ศ.  2566  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรม โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนักเรียน ณ  ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน

ผลการประกวดโครงงานส่งเสริมคุณธรรมความดี  ได้รับรางวัลดังนี้

ถุงขนมสมบัติล้ำค่า                            ระดับชั้น ป.5            รางวัลเหรียญทอง
สุขาสำราญ                                      ระดับชั้น ม.1            รางวัลเหรียญทอง
ห้องเรียนห้องเรียนสวยด้วยมือเรา           ระดับชั้น ม.3/5         รางวัลเหรียญทอง
ภูมิทัศน์สวยงาม  ระดับน่าอยู่                 ระดับชั้น ม.1            รางวัลเหรียญทอง
สมาธิกับการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้  ระดับชั้น ม.6            รางวัลเหรียญทอง

ผลการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ได้รับรางวัลดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6
รางวัลชนะเลิศ                        ภาวะโลกร้อน          ป.6/2
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1       เครื่องดักแมลงวัน    ป.6/3
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2       เทียนหอมไล่ยุง       ป.6/4
รางวัลชมเชย                         ไดโนเสาร์               ป.6/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
รางวัลชนะเลิศ                       พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของนักเรียน      ม.2/5
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1       การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์   ม.2/1
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2       การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการเล่นฯเกมส์ ROV ม.2/1
รางวัลชมเชย                          โครงงานโคก หนอง นา  โมเดล       ม.2/2
รางวัลชมเชย                          การจัดสวนถาด                         ม.2/3
รางวัลชมเชย                          กระเป๋าจากกล่องนม                   ม.2/4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศ                         KC WASTECOMDOSTER               ม.5/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1      การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นเกม   ม.5/4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      การรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกการบริหาร จัดการขยะ    ม.5/2
รางวัลชมเชย                         การศึกษาวิธีดับกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ในห้องน้ำ            ม.5/3

ผลการประกวดร้องเพลงสากลในกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล”  ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับรางวัลดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ                          เด็กชายพลกฤต   ขัติยะแก้ว           ป.6/3 บ้าน 1
เด็กชายณัฐวิทย์   สุทธิเรืองอรุณ      ป.6/4 บ้าน 1
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1        เด็กชายสรวิชญ์   เผดิม                  ป.6/1  บ้าน 1
เด็กชายอาณัต     จันทโรจน์            ป.6/1  บ้าน 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2         เด็กชายภูมิธนาศิต จันทร์มั่งคั่ง         ป.6/1 บ้าน 1
รางวัลชมเชย                           เด็กชายภัทรดนัย   โมกขรัตน์          ป.6/1 บ้าน 1
                                              เด็กชายธีรวัฒน์    น้อยดี                 ป.6/1  บ้าน 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ                        เด็กชายธาวิน     โทสุวรรณ์              ม.1/1 บ้าน 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1       เด็กชายอินทัช    เจียรธราวานิช         ม.1/1 บ้าน 2