ค่ายภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สนุกอ่าน สำราญเขียน ตอน โอ้โห ! บางกอก

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สนุกอ่าน สำราญเขียน ตอน โอ้โห ! บางกอก ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน  ๓๕ คน และคุณครู ๗ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และสื่อสาร โดยการเขียนตามความคิดของตนเอง มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ