การประชุมเชิงบรรยาย โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารวม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นางสาวกาญจนา บุญสร้อย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงบรรยาย โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่าน Video Conference ด้วยระบบโปรแกรม Zoom โดย นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม