ราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา มอบชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ ชุด ให้กับทางโรงเรียน

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณ ราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา ที่มอบชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ ชุด  ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาส ๖๐ ปี วันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมอบชุดคอมพิวเตอร์ให้แต่ละบ้าน ๆ ละ จำนวน ๑๐ ชุด และมอบชุดคอมพิวเตอร์ให้กับหอนอนเด็กเล็ก จำนวน ๕  ชุด  ทางคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอขอบพระคุณในการสนับสนุน ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง