บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน (NT) จังหวัดนครปฐม เข้าจัดระเบียบสายโทรคมนาคมฯ

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน (NT) จังหวัดนครปฐม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ในการเข้ามาจัดระเบียบสายโทรคมนาคม ภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของทรัพย์สินและชีวิต รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาในภาพรวมได้