ร่วมแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรีดอน หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับโล่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2566

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับโล่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2566 ของสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ในการประชุมใหญ่สัมมนาวิชากรและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566  เรื่อง  “การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน เรียนดี มีความสุข และปลอดภัย” ของสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ  มลฑาทิพย์ ฮอลล์  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี