การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 โดยมี นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คอยกำกับดูแลในการรับสมัคร ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก