ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

            ชุมนุมเท่อย่างไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ “ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย“ ด้วยการทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ครูสิปปกร บุนนาค เป็นครูที่ปรึกษาชุมนุม และครูดวงพร แก้วคงคา ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ