การแข่งขันประชันกลอนสด เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๗ “ราชวิทย์สดุดี ครูกวีศรีสุนทร”

รูปภาพเพิ่มเติม

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันประชันกลอนสด เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๗ “ราชวิทย์สดุดี ครูกวีศรีสุนทร” ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ การใช้ภาษาและวรรณศิลป์การเขียน ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคาร ๑๐๐ ปี ราชวิทยาลัย

ผลการแข่งขันดังนี้
ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ  ได้แก่ บ้าน ๑
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้แก่ บ้าน ๔
รองชนะเลิศอันดับสอง  ได้แก่ บ้าน ๒
ชมเชย  ได้แก่ บ้าน ๓

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ  ได้แก่ บ้าน ๑
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้แก่ บ้าน ๒
รองชนะเลิศอันดับสอง  ได้แก่ บ้าน ๓
ชมเชย  ได้แก่ บ้าน ๔ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ  ได้แก่ บ้าน ๓
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้แก่ บ้าน ๒
รองชนะเลิศอันดับสอง  ได้แก่ บ้าน ๑
ชมเชย  ได้แก่ บ้าน ๔