สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และนำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 รายงานตัวเข้าฝึก

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานรักษาดินแดน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และนำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ณ กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ จังหวัดนครปฐม