ร่วมงานบำนาญราชวิทยาลัย “ราชวิทย์จิตใจสามัคคี Esprit de Corps ปีที่ ๗๒”ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๗  ผู้แทนคณะครู  และตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา  และสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมงานบำนาญราชวิทยาลัย “ราชวิทย์จิตใจสามัคคี  Esprit  de  Corps  ปีที่  ๗๒” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗  ณ  โรงแรมรอยัล  รัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานคร