สนามสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอาทิตย์ที่  ๒๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๗ นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวหน้าสนามสอบ กํากับและควบคุมการดําเนินการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ในสนามสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ การทดสอบด้วยระบบ  Digital Testing ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ในครั้งนี้