งานบำนาญราชวิทยาลัย “ราชวิทย์จิตใจสามัคคี Esprit de Corps ปีที่ ๗๒” ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๗  ผู้แทนคณะครู  และตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา และสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานบำนาญราชวิทยาลัย “ราชวิทย์จิตใจสามัคคี  Esprit  de  Corps  ปีที่  ๗๒” ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ณ  โรงแรมรอยัล  รัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานคร