กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IEP. Field Trip และ กิจกรรม IEP. Guide

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IEP. Field Trip วันที่ 24  – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ เดือนฉายรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และกิจกรรม IEP. Guide ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค ตำบล หนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Programme:IEP) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรงจากประสบการณ์จริง ฝึกฝนนักเรียนให้มีนิสัยรักการพูด การอ่าน และการเขียน พร้อมทั้งฝึกความกล้าแสดงออกของนักเรียน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้