การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว

รูปภาพเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการ “อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว” โครงการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  กิจกรรม พลังงานเพื่อชีวิต  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด รู้คุณค่าแบะรักษาสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี มาอบรมและให้ความรู้กับนักเรียน และคณะครู ณ ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์