พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓ ฉบับพระราชทาน

วันศุกร์ที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๗  นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบหมายให้  นางสาวจารุณี  สอนใจ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์  ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม  ๔๓ ฉบับพระราชทาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้ที่สนใจ มี ๘ เรื่อง  คือ  ๑.ประเพณีสิบสองเดือน,  ๒.ชาวมอญในประเทศไทย,  ๓.การศึกษาแบบวิถีไทย, ๔.กัญชงและกัญชา,  ๕.การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน,  ๖.การบริหารจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชน,  ๗.ดาราจักร  และ ๘.โรคหลอดเลือดสมอง   ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม