การคัดเลือกนักแสดงสำหรับเข้าร่วมในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์-โขน) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกนักแสดงสำหรับเข้าร่วมในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระจักราวตาร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้านนาฎศิลป์โขน และเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี ได้มีความกล้าแสดงออก และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย นายกฤษภัทช สหวัฒนาสกุล (โขนพระ) นายณราเมศ หาระสาร (โขนพระ) นายคมม์พีระภัทร ทรงชุ่ม (โขนลิง) และ นายสรณ์ธรรมธน นิลวรรณ (โขนยักษ์)