การจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 3/1 ห้องเรียน Intensive English Programme (IEP) โดยใช้ชุดข้อสอบจากศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ณ ห้อง ICT 1 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์