การประชุมเพื่อการวางแผนหามาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2567  ท่านผู้อำนวยการสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ได้มอบหมายให้   ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อการวางแผนหามาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ  สถานีตำรวจภูธรสามพราน  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม