โครงการ Coding for better life “สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย”

วันศุกร์ที่  21  มิถุนายน  พ.ศ.  2567 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน รับมอบอุปกรณ์ดิจิทัล จาก โครงการ Coding for  better life “สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย”  จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล DEPA เพื่อใช้พัฒนาในการเรียนการสอนในด้านดิจิทัล ให้กับนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์