จิตอาสาถวายภัตตาหาร ผู้นำเยาวชนที่มีหัวใจรักการพัฒนาตนเอง และพร้อมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม

           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ครูสุทธิรัตน์  ศรีเกษม นำนักเรียน ด.ช.เก้าตะวัน ชิวปรีชา ม.2 บ้าน 4 ด.ช.เนติธร ปฤษณารุณ ม.2 บ้าน 1 และ ด.ช. กฤตเมธ โพธิ์แก้ว ป.6 บ้าน 3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายภัตตาหาร ผู้นำเยาวชนที่มีหัวใจรักการพัฒนาตนเอง และพร้อมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม เพื่อสร้างเยาวชนจิตอาสาแก่สังคมและชุมชน ผ่านการทำกิจกรรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) และพัฒนาเยาวชนให้เก่ง ดี มีจิตอาสา ระหว่างวันที่ 21 – 22  เมษายน 2567 ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี