การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล”

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล” โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มงานวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมี นางปิยาภัค  อุ่นเอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และ นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้อง ICT 1 และห้อง ICT 2 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์