พระธรรมทูตแสดงธรรมในโรงเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

ตามที่เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ครูสอนพระปริยัติธรรม และพระธรรมทูตในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้มีนโยบายให้พระธรรมทูตออกแสดงธรรมตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตปกครอง เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง เพื่อสัญจรเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และร่วมทำกิจกรรม เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคลให้มีคุณภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินกิจกรรมพระธรรมทูตแสดงธรรมในโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 –  15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย