งานอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับปรุง หอนอน บ้าน 3

  งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหอนอน บ้าน 3 ปรับปรุงประตูบ้าน  ต่อเติมห้องพรีเฟค  ห้องพักครู  เปลี่ยนหลังคาบริเวณทางเดินบ้าน ปรับปรุงระบบน้ำ ระบบไฟ และระบบประปา  เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการพักนอนของนักเรียน ระบบอยู่ประจำ และส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียน