งานอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับปรุง หอนอน บ้าน 1

งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหอนอน บ้าน 1 โดยปรับปรุงระบบพื้น  สุขภัณฑ์  และปั๊มน้ำ  เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์  ให้เอื้อต่อการพักนอนของนักเรียน ระบบอยู่ประจำ และส่งเสริมต่อการเรียนรู้ ของผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน บ้าน 1