ทาสีฟุตบาท ภายในโรงเรียนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมฯ

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

            งานอาคารสถานที่ ร่วมกับงานซักรีด กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันพัฒนาทาสีฟุตบาทภายในโรงเรียน ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม และเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน