โครงการสัมมนาเรื่อง “สยามรัถยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย” ประจำปี พ.ศ. 2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายสุทธิพงษ์  นิ่มนวล และนางภาวิดา บุตรเนียม  ครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “สยามรัถยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย” ประจำปี พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา