การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายการปฏิบัติราชการและการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายกสิษฐ์พงศ์  ทิพเลิศ หัวหน้างานอยู่ประจำ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย การปฏิบัติราชการและการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธาน.ในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม