การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2567 โดย ศูนย์การแพทย์นวมินทร์

     งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2567 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการตรวจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2567 ให้บริการตรวจโดย ศูนย์การแพทย์นวมินทร์ ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์