พิธีประดับแผงคอนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีประดับแผงคอนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  โดย นายถิรกิตติ์  สถิรกุล อดีตประธานมูลนิธิราชวิทยาลัยเพื่อการศึกษา (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 1) เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ พล.อ.ท.จุลจรูญ  แสงงำพาล ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฯ (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น 2) พ.ต.นฤต  รัตนพิเชฏฐชัย (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น 8) นายวิถี  สุพิทักษ์  อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ รุ่น 12) พ.ต.อ.ศุภชัชจ์  เปี่ยมมนัส อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น 12) นายราม  ป้อมทอง  (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น  12) นายสารินท์  มัชฌิโม (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ  รุ่น 13) นายกริชเพชร  ชัยช่วย (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น 18) นายเอกพล  นนทจิตต์  อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น 21) ร่วมประดับแผงคอนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในการนี้  นายถิรกิตติ์  สถิรกุล อดีตประธานมูลนิธิราชวิทยาลัยเพื่อการศึกษา (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 1) ประธานในพิธี  กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน ให้รู้ถึงวัฒนธรรมองค์กร และความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์