การตรวจทานคะแนนผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

          โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567  โดยให้คุณครูประจำวิชาส่งผลการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.5 – ป.6) และชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)  เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานทะเบียน – วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ และคุณครูประจำวิชา จึงได้คำเนินการตรวจทานคะแนนผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ก่อนจะประกาศผลการเรียนให้นักเรียนได้ทราบต่อไป