การเลือกวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการให้นักเรียนเลือกวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน ได้เรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของอาชีพ และค้นพบความต้องการของตัวเอง นักเรียนสามารถตัดสินใจ วางแผนเพื่อศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต