มอบหนังสือเรียนให้กับนักเรียน ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการมอบหนังสือเรียนให้กับนักเรียน ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2567