การแสดงบรรเลงดนตรี และนาฎศิลป์ฯ ในงาน “ไทยเราต้องเป็นไทย ศร ศิลปะบรรเลง”

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชมรมอนุรักษ์ดนตรีไทย จัดการแสดงบรรเลงดนตรี และนาฎศิลป์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดจนเป็นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในงาน “ไทยเราต้องเป็นไทย ศร ศิลปบรรเลง” ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอน บางแค โดย ความอนุเคราะห์ของท่านผู้อำนวยการอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนในครั้งนี้