สืบสานประเพณีไทย “รดน้ำดำหัว” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๗

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๗  คณะผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์   จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีไทย   “รดน้ำดำหัว”   เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์   ๒๕๖๗   โดยรดน้ำขอพร นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการเพื่อความเป็นสิริมงคล  ต้อนรับปีใหม่ไทย อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ณ  ใต้อาคาร ๑๐๐ ปี  ราชวิทยาลัย