รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 กรกฎาคม 2567 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จากคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก ตามกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2567-2571) โดยมี การแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านกีฬา (รักบี้) การตรวจเยี่ยมหอพักนอนนักเรียนประจำ (บ้าน 2) และการตรวจเอกสารประกอบการประเมินที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล ครูบ้าน ครูหอนอน บ้าน 2 และครูผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรับฟังรายงานสรุปการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมอย่างพร้อมเพรียง