การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ป.5 และ ม. 1 ปีการศึกษา 2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2567  โดยการสอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง, ทดสอบการอ่านและเขียน, และทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียน ในการนี้ นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน ในการดำเนินการสอบ  ณ  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์