รับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จากคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก ตามกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2567-2571)โดยมี คณะผู้บริหาร ผู้แทนครู นักเรียนและผู้นำองค์กรที่เกี่ยวเนื่องด้วยโรงเรียน เข้าให้ข้อมูลและรับการสัมภาษณ์ในและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน