การประชุม “การวิจัยและพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้เป็นฐาน” และ “การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบหมายให้ นางสาวจารุณี  สอนใจ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  เข้าร่วมการประชุม “การวิจัยและพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้เป็นฐาน” และ “การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” โดยมี ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชินีบูรณะ