พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมในการเทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ และในวาระครบ ๖๐ ปี พระราชทานกำเนิดโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการ คลิก