มอบทุนการศึกษา “โครงการ Aerosoft แจกทุนการศึกษา 100 ล้านบาท” ของบริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด

    งานแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการ Aerosoft แจกทุนการศึกษา 100 ล้านบาท” ของบริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 โรงเรียนละ 6 ทุนๆ ละ 5,000  บาท (ระดับชั้นละ 2 คน) นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา รายชื่อนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี ดังนี้
1.นายภูรีภัทร  เสนวงษ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เกรดเฉลี่ย  3.97
2.นายธนาทร พุ่มพวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2  เกรดเฉลี่ย  3.89
3.นายสุรัตน์  คุณนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เกรดเฉลี่ย  3.40
4.นายวัชรวิทย์   ศิริทรัพย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2  เกรดเฉลี่ย  3.87
5.นายกฤษนภัทช  สหวัฒนาสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1 กรดเฉลี่ย  3.51
6.นายธัณย์ศรุต  เจดีย์กุลพัชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/3  เกรดเฉลี่ย  3.20
โดย นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุนแก่นักเรียน