การอบรมนักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง (PREFECT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

           กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมนักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง (PREFECT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 ในระหว่างวันที่ 5 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยมีวัฒนธรรมของโรงเรียนที่มุ่งเน้นความเป็นลูกผู้ชายอย่างภาคภูมิ และสร้างพลเมืองดีของชาตินักเรียนทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ หล่อหลอมบุคลิกภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อปลูกฝังความเป็นสุภาพบุรุษที่มีจิตวิญญาณ Esprit de Corps (ราชวิทย์จิตใจสามัคคี) และพร้อมด้วยภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงนักเรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร  และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูหอในการดูแลรุ่นน้องต่อไป โดย นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย