การอบรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

            กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 5 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  เพื่อให้นักเรียนใหม่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียน และมีความพร้อมในการเป็นนักเรียนประจำ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของระบบการอยู่ประจำได้อย่างมีความสุข  โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์