การประชุมชี้แจ้งโครงการ Coding for Better Life และโครงการการประยุกต์ใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์เอส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล

วันอังคารที่ 5  มีนาคม  พ.ศ.  2567 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบหมายให้ นางสาวจารุณี  สอนใจ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  พร้อมด้วย นางภาวิดา  บุตรเนียม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมชี้แจ้งโครงการ  Coding for Better Life และโครงการการประยุกต์ใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมี  นายปรีดี  ภูสีน้ำ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุม