การปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 -3 สัปดาห์ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

 วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (สัปดาห์ที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567  ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร