กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานพระบรมรูป